FR NL EN
News

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen: een welkome bescherming van uw onderneming.

Published on : 19/10/2018 19 October Oct 10 2018

U werft een zelfstandig freelancer aan om uw onderneming tijdelijk te ondersteunen. Na het einde van de opdracht merkt u evenwel dat op de site van de freelancer een uiteenzetting staat over de hoogst vertrouwelijke bedrijfsprocessen die binnen uw onderneming plaatsvinden. Quid? Een nieuwe titel 8/1 “bedrijfsgeheimen” in Boek XI van het Wetboek Economisch Recht, brengt soelaas.

Context

Tot voor kort moest een ondernemer die geconfronteerd werd met het illegale gebruik van gevoelige een waardevolle bedrijfsinformatie, beroep doen op een kluwen van rechtsregels om zijn positie te verdedigen (arbeidsovereenkomstenwet, regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen wegens oneerlijke concurrentie). Dit leidde niet alleen tot rechtsonzekerheid, maar ook tot situaties waar de ondernemer geen efficiënt middel had om op te treden tegen dergelijke situatie. In het geval van de freelancer is er geen arbeidsovereenkomst, zijn de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid niet van toepassing, en is oneerlijke concurrentie moeilijk aan te tonen. Het ruime toepassingsgebied van de nieuwe wet verhelpt deze situatie.

Welke handelingen zijn onrechtmatig?

De nieuwe titel maakt een onderscheid tussen enerzijds de verkrijging en anderzijds het gebruiken van of openbaar maken van geheime bedrijfsinformatie.

De verkrijging wordt als onrechtmatig beschouwd indien deze gebeurt door de niet-toegelaten toegang tot bedrijfsgeheimen of elke andere gedraging die, gezien de omstandigheden, beschouwd kan worden als in te gaan tegen het eerlijke gebruik van bedrijfsgeheimen.

Het gebruik of openbaar maken van bedrijfsinformatie wordt als onrechtmatig beschouwd indien dit gebeurt zonder toestemming en als aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:
  • De informatie werd onrechtmatig verkregen
  • De betrokken persoon handelde in strijd met een vertrouwelijkheidsakkoord of elke andere verplichting om de bedrijfsgeheimen niet openbaar te maken of te gebruiken.
In het geval van de freelancer blijft het dus belangrijk om een overeenkomst op te stellen waarin een dergelijke verplichting tot geheimhouding wordt gestipuleerd. Het gezegde “Beter voorkomen dan genezen” blijft ook na deze wetswijziging erg relevant.

Werd de informatie reeds verspreid bij derden, dan voorziet de wet dat als deze derden wisten, of hadden moeten weten, dat zij informatie verkregen of behandelden die onrechtmatig verkregen of verspreid was, zij ook in fout zijn.

Zoals vermeld, valt het op dat de nieuwe wet ruim werd geformuleerd. Dit biedt de ondernemer een efficiënt middel dat in een veelheid aan concrete geschillen toepasbaar is.

Welke concrete stappen moet de ondernemer zetten?

Ten eerste is het in de praktijk belangrijk om een dossier samen te stellen waarin u uw standpunt zo uitgebreid mogelijk ondersteunt. Op basis van dit dossier kan de ondernemer zich vervolgens richten tot de Rechtbank van Koophandel. In de praktijk is hierop evenwel een belangrijke uitzondering. Wanneer de ondernemer betrokken is in een arbeidsrechtelijk geschil met een werknemer, dan zal de arbeidsrechtbank ook bevoegd zijn om een vordering in het kader van de nieuwe wet te behandelen.

De rechter kan een aantal sancties opleggen, zoals een verplichting tot staking van de onrechtmatige handeling, de vernietiging of de terugroeping van de betrokken (elektronische) documenten of goederen, of het toekennen van een schadevergoeding.

Een belangrijke opmerking is dat de Wetgever voorziet dat alle partijen die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure in het kader van de nieuwe Wet, een geheimhoudingsplicht hebben. Dit is in de praktijk een welkome toevoeging, gezien de principiële openbaarheid van justitie.

Besluit

De nieuwe wet biedt de ondernemer, in tegenstelling tot vroeger, een algemeen en transparant kader om problemen aangaande bedrijfsgeheimen aan te pakken. De wetgeving die vroeger ter beschikking was, blijft van toepassing en zal zeker haar relevantie behouden in bepaalde specifieke toepassingsgevallen. De ruime formulering van de wet biedt de ondernemer evenwel extra mogelijkheden in de zin dat gevallen die vroeger door de mazen van het net dreigden te vallen, nu opgevangen worden. Bovendien is zij duidelijk en bijgevolg toegankelijk voor de ondernemer, wat in het bedrijfsleven steeds een troef is.

History

<< < 1 2 3 > >>
Information about cookies
We use technical cookies to ensure the proper functioning of the site, we also use cookies subject to your consent to collect statistics visit.
Click below on & laquo; ACCEPT & raquo; to accept the deposit of all cookies or on & laquo; CONFIGURE & raquo; to choose which cookies require your consent will be registered (statistical cookies), before continuing your visit to the site. More details
 
ACCEPT CONFIGURE REFUSE
Cookie management

Cookies are text files stored by your browser and used for statistical purposes or for the operation of certain identification modules for example.
These files are not dangerous for your device and are not used to collect personal data.
This site uses cookies of identification, authentication or load-balancing not requiring prior consent, and audience measurement cookies requiring your prior consent in application of the texts governing the protection of personal data.
You can configure the setting up of these cookies by using the settings below.
We inform you that if you refuse these cookies certain functionalities of the site can become unavailable.
Google Analytics is a tool for measuring audience.
The cookies deposited by this service are used to collect statistics of anonymous visits in order to measure, for example, the number of visitors and page views.
This data are used to follow the popularity of the site, to detect possible navigation problems, to improve its ergonomics and the user experience.