FR NL EN
News

Persoonlijk borg voor de schulden van een failliete vennootschap: wat nu?

Published on : 31/05/2019 31 May May 05 2019

U wilt met uw vennootschap investeren en wenst hiervoor een krediet te krijgen van de bank. Deze vraagt evenwel dat u zichzelf persoonlijk borg stelt voor deze verbintenis. Uw investering rendeert niet en uw vennootschap gaat in failliet. Gaat uw persoonlijk vermogen mee ten onder?

Context

Wanneer een vennootschap failliet gaat, zal het overblijvende actief niet volstaan om alle schulden van de vennootschap te voldoen. Bepaalde schuldeisers zullen daarom een zekerheid zoeken teneinde dit risico te dekken. Dit kan een zakelijke zekerheid zijn (bv. een hypotheek op een gebouw dat eigendom is van de vennootschap), maar ook een persoonlijke zekerheid in de vorm van een borgstelling. Een dergelijke persoonlijke zekerheid kan verregaande gevolgen hebben. Het faillissement van een vennootschap kan namelijk leiden tot een soort cascade-effect waarbij ook de natuurlijke persoon/zekerheidssteller insolvent wordt.

De ‘kosteloze’ borg

De wetgever heeft aangevoeld dat deze situatie erg onbillijk kan zijn. Om die reden wordt in art. 176 van boek XX van het Wetboek economisch recht vooropgesteld dat een borg vrijgesteld kan worden van zijn/haar verbintenis wanneer deze borg ‘kosteloos’ is.

Kosteloosheid dient in deze context restrictief geïnterpreteerd te worden: de borg mag geen enkel financieel belang hebben bij de borgstelling. Het feit dat de borg geen rechtstreekse vergoeding ontvangt van de vennootschap in ruil voor de verbintenis is dus niet voldoende om te besluiten tot kosteloosheid.

In de praktijk is deze vraag vooral relevant voor zaakvoerders en aandeelhouders. Een zaakvoerder die een kosteloos mandaat uitoefent in de vennootschap en die verder geen sommen ontvangt zal inderdaad ook een kosteloze borg zijn en kan dus vrijgesteld worden. Een aandeelhouder, daarentegen, heeft steeds een financieel belang in de vennootschap, deze zal dus nooit vrijgesteld kunnen worden ook al ontvangt deze geen rechtstreekse vergoeding voor de borgstelling.

In het voorbeeld van de ondernemer die zich persoonlijk borg stelt voor een bankkrediet gegeven aan zijn vennootschap, zal dus ook geen vrijstelling mogelijk zijn.

Procedure

Indien u borg staat voor de schulden van een vennootschap, en u denkt dat u recht hebt op een vrijstelling, dan dient u naar aanleiding van het faillissement een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank die zich heeft uitgesproken over het faillissement. Naast een aantal verplichte vermeldingen aangaande uw hoedanigheid en uw vermogen, dient bovendien aangetoond te worden dat de hoogte van de verbintenis die voortvloeit uit de borgstelling buitenproportioneel is aan de grootte van uw persoonlijk vermogen. Als deze verbintenis niet buiten proportie blijkt, zal u dus ook geen vrijstelling kunnen bekomen. Dit is logisch in het licht van het doel van de wet: men wil enkel een vrijstelling geven als dit verregaande gevolgen zou hebben voor het persoonlijk vermogen van de betrokken persoon.

Nadat u het verzoekschrift heeft neergelegd, beslist de rechtbank of u al dan niet vrijgesteld wordt. In de periode na de neerlegging van het verzoekschrift en het vonnis aangaande de bevrijding, zijn de aanspraken van schuldeisers opgeschort.

Conclusie

Let goed op wanneer u zich persoonlijk zeker stelt voor de schulden van een vennootschap. Zeker wanneer u een financieel belang hebt, zoals het geval is bij bezoldigde zaakvoerders of aandeelhouders, loopt u het risico met heel uw vermogen aansprakelijk te zijn voor de soms erg grote schulden van een vennootschap. De gevolgen hiervan kunnen uiteraard dramatisch zijn. Hou dus steeds een “worst case scenario” in gedachten wanneer u zich verbindt, en als u zich verbindt, poog dan een aansprakelijkheidsplafond te bedingen in de borgstellingsovereenkomst.
Indien u kosteloos borg zou zijn, wees dan alert en start zo snel mogelijk na de opening van het faillissement de procedure om vrijgesteld te worden. Eens het faillissement gesloten, voorziet de wet namelijk niet langer in een uitweg.

History

<< < 1 2 3 > >>
Information about cookies
We use technical cookies to ensure the proper functioning of the site, we also use cookies subject to your consent to collect statistics visit.
Click below on & laquo; ACCEPT & raquo; to accept the deposit of all cookies or on & laquo; CONFIGURE & raquo; to choose which cookies require your consent will be registered (statistical cookies), before continuing your visit to the site. More details
 
ACCEPT CONFIGURE REFUSE
Cookie management

Cookies are text files stored by your browser and used for statistical purposes or for the operation of certain identification modules for example.
These files are not dangerous for your device and are not used to collect personal data.
This site uses cookies of identification, authentication or load-balancing not requiring prior consent, and audience measurement cookies requiring your prior consent in application of the texts governing the protection of personal data.
You can configure the setting up of these cookies by using the settings below.
We inform you that if you refuse these cookies certain functionalities of the site can become unavailable.
Google Analytics is a tool for measuring audience.
The cookies deposited by this service are used to collect statistics of anonymous visits in order to measure, for example, the number of visitors and page views.
This data are used to follow the popularity of the site, to detect possible navigation problems, to improve its ergonomics and the user experience.